آموزش ساده عیب یابی و تعمیر کولر گازی، اسپیلت در تهران

آموزش ساده عیب یابی و تعمیر  کولر گازی، اسپیلت تعمیر کولر گازی در تهران ممکن است  که کولر گازی شما به مشکل برخورد کند و یا خراب شود و شما برای تعمیر آن به مشکل برخورد کنید کولر گازی یک وسیله حساس و پیچیده است که اگر از تعمیر آن سر رشته ندارید تعمیر آن را به یک متخصص بسپارید.

ولی بعضی از مشکلات بسیار ساده هستند که نیاز به تخصص خاصی ندارد شرکت کولر ساز در این مقاله سعی دارد که مشکلات کولر گازی را خودتان برطرف کنید و حتی می توانید با شرکت تماس حاصل فرماید و از متخصص و کارشناسان مشاوره رایگان دریافت کنید. و اگر مشکل بیشتر از ان بود که خودتان برطرف کنید شرکت یک تعمیر کار حرفه ای ارسال می کند.

ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ

شاید برای شما هم ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ (کولر گازی، اسپیلت و ..) می توﺍﻧﺪ ﻛﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻳﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺭﻭﺵ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺣﺬﻑ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺣﺬﻑ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و ..) ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ این مقاله ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ HVAC  ﺯﻳﺮﺍ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺭﺍ ﺑه همرﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. در این مقاله می خواهیم به طورر مفصل درباره عیب یابی سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و ..) صحبت کنیم و شما را بیشتر با مشکلات کولر گازی، اسپیلت و سایر سیستم های تهویه مطبوع آشنا کنیم.

آموزش ساده عیب یابی کولر گازی، اسپیلت

در صورتی که به هر گونه نصب، سرویس و یا تعمیر کولر گازی، اسپیلت، تعمیر کولر آبی و سایر سیستم های تهویه مطبوع نیاز داشتید، می توانید از طریق تماس و یا پر کردن فرم ثبت درخواست تعمیرات به صورت آنلاین، درخواست خود را ثبت نمایید تا همکاران ما در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس گرفته و به درخواست شما پاسخ مطلوب دهند.

 

ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﭙﺮ در سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و ..)

 

ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ فک هاﻱ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺣﻮﻝ ﻳﻚ ﻭﺍﻳﺮ ﺗﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻓﻜﻬﺎﻱ ﺍﻧﺒﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻣﭙﺮ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﻢ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﻜﻬﺎﻱ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺣﻮﻝ ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﺗﻜﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺳﻨﺠﺶ ﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﻫﻢ در سیستم تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و ..)

ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻫﻢ ﻭ ﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ سیستم های تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و ..)

ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺷﺎﺭژ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎﻱ ﮔﺎﺯﻱ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻭﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﻭﺻﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﻴﺞ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ.

ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﻭ ﮔﻴﺞ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻨﻴﻔﻮﻟﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﮔﻴﺞ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦLP.

ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻ HP بکار ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﺭﺝ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ، ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺜًﻼ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﮔﻴﺞ ﺧﻮﺍﻧﺪ.

ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻡ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﮔﻴﺞ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺯﻳﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻳﮏ ﻟﻮﻟﮥ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﺮ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ به همرﺍﻩ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻣﯽ ﺑﺮﺍی ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪۀ ﺍﺟﺰﺍی ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﻴﺴﺘﻢ Bourdon  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﮔﺎﺯ ﭘﺮﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﮥ ﺧﻤﻴﺪﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺰﺍی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و ..)

آموزش ساده عیب یابی کولر گازی، اسپیلت تعمیر کولر گازی

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﻣ ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﻣﺎﻱ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻭ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺨﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺮﻣﺎﻝ:

ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﭘﻴﻼﺭﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ۲۰% بخار و ۸۰% مایع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻮﻳﻞ  (نقطه B)   آخرین قطرات ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ  C ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻭ ﺩﻣﺎﻱ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺒﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ بین ۵C تا ۱۰C باید باشد .

ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ:

ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ۲۰C   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۱۶C ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺒﺮﺩ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ:

ﺩﻣﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻫﻤﺎﻥ ۴C ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺒﺮﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺎﻳﻊ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭ ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﻛﻢ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎﻳﻊ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ

ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻱ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺮﻣﺎﻝ:

ﺑﺨﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﻣﺎﻱ ۷۰C ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ B ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ۳۹C تبدیل می شود و پس از آن B تا C ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺯ ﻣﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻣﺎﻳﻊ با دمای ۳۴C ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ۵C ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ نرمال بین  ۴C تا ۷C  می باشد.

ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺯﻳﺎﺩ:

ﺩﻣﺎﻱ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﺒﺮﺩ ۳۹C و دمای خروجی۲۷C می باشد که ساب کولینگ معادل ۱۲C را نشان می دهد. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ۱۲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﻛﻢ:

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻢ ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ. ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻢ ﺩﺭ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

فشار (LP (Low pressure

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺑﻲ ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺨﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺑﻲ ﺣﺠﻤﻲ ﻣﺜًﻼ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﺯ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ مشخص LP,HP داشته باشد.

حال در ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺨﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻜﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر LP شود. در ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﻜﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺨﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ LP افزایش می یابد.

بنابراین مقدار LP  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻜﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍر

LP ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻜﺶ ﺑﺨﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

کمبود مبرد در ﺳﻴﺴﺘﻢ تهویه مطبوع (کولر گازی، اسپیلت و ..)

 

ﺑﺮﺭﺳﻲ:

ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺒﺮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻤًﻼ ﺳﺮﻣﺎﺩﻫﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲﺁﻳﺪ.

ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﺑﺎﻻ: ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺭﻭﺩ.

LP  پایین: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣ ﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻣﻘﺪار ﺑﺨﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ فشار LP کاهش می یابد.

ساب کولینگ وHP  پایین: ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﮔﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮔﺮﻣﺎﻱ دفع ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻨﻚ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ HP  ﺍﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﭼﻮﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻮﻳﻞ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻋﻤﻼً ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

نکته: ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻓﺸﺎﺭ LP ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣ ﻲﺁﻳﺪ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺒﺮﺩ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ C نزول کرده است. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺭﻭﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻔﻬﺎﻱ ﻛﻮﻳﻞ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺑﺮﻓﻚ ﺯﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺣﺘﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻳﺦ ﺯﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﻱ ﻛﻞ ﻛﻮﻳﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﻻﻳﻞ:

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﺸﺖ ﻣﺒﺮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ ﻣ ﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻒ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ. ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺒﺮﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﻏﻨﻲ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ. ﺩﻟﻴﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺎﺭژ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺎﺭژ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

آموزش ساده عیب یابی کولر گازی، اسپیلت تعمیر کولر گازی

ماهرترین نصاب و تعمیر کار کولر گازی در تهران

نصب و سرویس کولر گازی در تهران

ﺑﺮﺭﺳﻲ:

 

ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺑﺎﻻ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺩﻣﺎﻱ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﺒﺮﺩ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻛﻮﻳﻞ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺒﺮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺮﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻮﻳﻞ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

 

ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ: ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ HP ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻤﭗ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺒﺮﺩ  ﺍنجام ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺑﻲ ﻣﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻤﻼً ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﺩﻫﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

 

ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶHP ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﭘﻴﻼﺭﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ LP ﺩﻣﺎﻱ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻱ ﺟﻮﺵ ﻣﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ LP: ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻜﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺸﺎر LP  افزایش می یابد.

 

دلایل:

ﺷﺎﺭژ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺒﺮﺩ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺎﺭژ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺼﺐ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﻛﻮﻟﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺒﺮﺩ ﺷﺎﺭژ ﺷﻮﺩ. ﻋﺎﻣﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﻣ ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﺮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻧﻴﺘﺮﻭژﻥ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

جدول ظرفیت کندانسور

 

بررسی:

برسی HP  بالا: ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ (ﻣﺜﻼً ﻛﻮﻳﻞ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎشد) گرمای مبرد به خوبی جذب نشده و به همین دلیل با افزایش دما مقدارHP افزایش می یابد.

ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﭘﺎﻳﻴﻦ: ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﻳﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻼً ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻮﻳﻞ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ.

ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ: ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩن HP ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺒﺮﺩ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﭘﻤﭗ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ یافته و عملا ظرفیت سرمایی کاهش می یابد.

 

ﺩﻻﻳﻞ

ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﻣ ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﻭًﻻ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻛﻮﻳﻞ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﻳﻞ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩ. ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻮﻳﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺸﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

جدول کمبود ظرفیت اواپراتور

 

بررسی

ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﺩﻫﻲ ﻛﻮﻟﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ: ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﻤﻼً ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﻮﻳﻞ ﻃﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲﺁﻳﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

LP بسیار پایین: از آنجایی که مقدار بخار تولید شده ﺩﺭ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ثابتی ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻜﺶ ﻣ ﻲﻛﻨﺪ مقدار LP پایین می آید.

ﺗﻮﺟﻪ: ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ LP در این حالت ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻳﺦ ﺯﺩﻥ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﺢ ﻛﻮﻳﻞ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺩﻻﻳﻞ

ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺧﻮﺩ ﻛﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻣﺒﺮﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﺩﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍﻱ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﻮﻳﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻦ (ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ) ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻜﺶ ﻫﻮﺍﻱ ﻛﻮﻟﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﻣ ﻲﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﺁﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

بررسی

 

ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﺩﻫﻲ: ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﭘﻴﻼﺭﻱ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻳﻊ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﺩﻫﻲ ﺍﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 

ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﺑﺎﻻ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

LP  پایین: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻜﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻭ ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﺑﺨﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ اواپراتور فشار LP کاهش می یابد .

ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻝ ﺧﻮﺏ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺩﻓﻊ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺩﻓﻊ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻮﻳﻞ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﺳﺎﺏ ﻛﻮﻝ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺭﻭﺩ.

 

ﺗﻮﺟﻪ: ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺤﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺖ LP ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺦ ﺯﺩﻥ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﺭﻭﻱ ﻛﻮﻳﻞ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 

دلایل

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﺁﻳﺪ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻻﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﭘﻴﻼﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺫﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﻄﺮ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﺎﭘﻴﻼﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺫﺭﻩ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻴﺴﻪ ﻳﺎ ﺟﻮﺵ ﻣ ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﭘﻴﻼﺭﻱ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺤﺎﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻦ ﮔﻴﺞ ﻓﺸﺎﺭ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ  ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮﺭﺍً ﻓﺸﺎر LP: HP  ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻛﺎﭘﻴﻼﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺷﺪﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﭘﻴﻼﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻛﺎﭘﻴﻼﺭﻱ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ (ﺑﺎ ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ) ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﺁﻳﺪ.

آموزش ساده عیب یابی کولر گازی، اسپیلت تعمیر کولر گازی در تهران

ﺗﻮﺟﻪ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺩﺭﺍﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺩﺭﺍﻳﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎ ﺣﺲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺩﺭﺍﻳﺮ ﺍﺳﺖ.

 

ﺑﺮﺭﺳﻲ

ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﺩﻫﻲ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺑﻲ ﻣﺒﺮﺩ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲﺁﻳﺪ.

افزایش  LP :   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻜﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺨﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ LP  افزایش می یابد.

کاهش  HP : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻓﻊ ﺷﻮﺩ کم ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺒﺮﺩ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و HP  نیز کاهش می یابد.

ﺩﻻﻳﻞ

ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺮﺩ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣ ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﻮﭘﺎﭘﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﻭﺗﺎﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻘﺺ ﺷﻴﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺮﻓﻪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ:

ﺩﺭ ﺣﺎلتی که ﻟﻐﺰﻧﺪﻩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﻴﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩ ﮔﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰﺍن LP بالا HP  پایین  آمده و ظرفیت سیستم کاهش می یابد.

ﺩﻻﻳﻞ

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻐﺰﻧﺪﻩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻟﻐﺰﻧﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺷﻴﺮ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺳﻠﻨﻮﺋﻴﺪ ﻭﺍﻟﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﺳﻠﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺁﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﺍﻧﺒﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﻠﻨﻮﺋﻴﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮﺩ.

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻚ ﻓﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﻭ ﺳﻴﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ C,R,S  ﭘﻴﭻ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺩﺍﺋﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺳﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

آموزش ساده عیب یابی کولر گازی، اسپیلت تعمیر کولر گازی در تهران

ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ:

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﻪ ﺳﺮ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮجه به مقادیر بدست آمده باید مقاومت R→S ا مجموع C→R و C→S  برابر باشد. همپنین مقاومت C→R از C→S باید کمتر باشد.

در اینجا سعی کردیم که مشکلاتی که کولر گازی با آن ممکن است مواجه شود را بیان کنیم . شرکت کولرساز دارای تعمیرکاران و نصابان حرفه ای می باشد که تعمیر کار به سراسر تهران ارسال می کند.

آموزش ساده عیب یابی کولر گازی

ارسال تعمیرکار و نصاب کولر گازی در تهران

شمال تهران: تجریش، نیاوران، قلهک، جماران، ازگل، لویزان، مینی سیتی، سوهانک، دروس، حسین‌آباد_مبارک‌آباد، اقدسیه، زعفرانیه، محمودیه، فرمانیه، کامرانیه، داودیه، دزاشیب، جردن، الهیه، ولنجک، اوین، ظفر، درکه، فرحزاد،پونک، سعادت آباد و شهرک غرب جنت اباد

شرق تهران: تهران نو، تهرانپارس، نارمک، شهرک امید، شهرک ویلایی زیتون، سرخه حصار، پیروزی، گرگان، وحیدیه، کالاد، شمس‌آباد، حکیمیه، نیروی هوایی، نظام آباد، مجیدیه، حشمتیه، منصورآباد

نصاب کولر گازی غرب تهران:

ستارخان، آریاشهر، ، شهر زیبا، شهران، طرشت، گیشا، چیتگر، شهرک اکباتان، تهرانسر، حصارک، آزادی، فردوس، دهکده المپیک، کن و وردآورد

جنوب شهر تهران: مشیریه، شهرک مسعودیه، افسریه، خانی آباد نو، نازی‌آباد، نعمت آباد، یاخچی‌آباد، امیربهادر، آذری، اتابک، خراسان، خزانه فلاح، خزانه بخارایی، شاپور، مولوی، سیروس، دروازه غار، جوادیه، یافت‌آباد، منیریه، امیریه، شوش، بازار تهران، شهرری، کوی سیزده آبان، دولت‌آبادشهرک رسالت بازار چینی فروش هاکیان شهر، یافت آباد بازار موبایل و مبل ایران.

مرکز تهران: یوسف آباد، امیرآباد، عباس‌آباد، جلفا، خواجه عبدالله، بهارشیراز، زرتشت، بهجت آباد، تخت جمشید (طالقانی)، تخت طاووس، سهروردی، آپادانا، توحید، جمهوری (نادری)، استانبول، توپخانه، لاله زار، باغ صبا، فاطمی، آرژانتین، آذربایجان

شرکت مهندسی کولرساز دارای تعمیرکاران و نصابان کولر گازی در سراسر تهران می باشند.تعمیر کاران شرکت کولرساز دارای مدارک بالا بوده و آموزش های لازم و دوره های مختلف را گذرانده اند و تجربه بالای آنها باعث میشود که هر گونه مشکل و خرابی کولر گازی را برطرف کنند.

برای دریافت اطلاعات و چگونگی ارسال تعمیرکار و نصاب شرکت کولرساز با دفتر تماس حاصل فرماید شرکت کولرساز دارای متخصصینی است که به شما مشاوره رایگان می دهند.

با ما تماس بگیرید:

تلخاب فراهانی : ۰۹۱۲۴۵۰۶۳۵۹

 

آموزش ساده عیب یابی و تعمیر  کولر گازی، اسپیلت تعمیر کولر گازی در تهران ممکن است  که کولر گازی شما به مشکل برخورد کند و یا خراب شود و شما برای تعمیر آن به مشکل برخورد کنید کولر گازی یک وسیله حساس و پیچیده است که اگر از تعمیر آن سر رشته ندارید تعمیر آن را به یک متخصص بسپارید. ولی بعضی از مشکلات بسیار ساده هستند که نیاز به تخصص خاصی ندارد شرکت کولر ساز در این مقاله سعی دارد که مشکلات کولر گازی را خودتان برطرف کنید و حتی می توانید با شرکت تماس حاصل فرماید و از…

User Rating: ۵ ( ۴ votes)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

تماس با ما